Doorlopende leerlijn basisvaardigheden techniek

Bij lezen leren we eerst letters om te kunnen lezen en schrijven. Bij rekenen leren we eerst cijfers om te kunnen rekenen, daarom is het belangrijk om eerst de technische principes te leren kennen, voordat er ontwerpend leren tot zijn recht kan komen.

Bij het oplossen vanuit een ontwerp/onderzoeksvraag is het nodig te weten hoe technische principes functioneren en hoe toe te passen. Dan kan bij het ontwerpend leren het accent meer gelegd worden op het oplossen van de vraag en waar mogelijk in combinatie met taal en rekenen.

PMOT heeft een aantal van deze sets, waarmee de technische principes geleerd kunnen worden. Daarnaast kunnen de sets ook gebruikt worden bij het ontwerpend leren.