Klanteninformatie

Klachtenregeling:

PMOT zal klachten zo goed mogelijk, als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, oplossen.  Een klacht over de bestelling dient de u schriftelijk, per post of e-mail, binnen 7 dagen na ontdekking kenbaar te maken. Adresgegevens: PMOT, Torenstraat 13, NL-9679 BN  Scheemda, email info@pmot.nl

Een ingediende klacht wordt binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Indien PMOT een langere termijn voor de klacht benodigd, dan zal zij u daarover schriftelijk informeren. PMOT zal daarbij een indicatie geven wanneer u een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht schort de verplichtingen uit de overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet op, tenzij PMOT schriftelijk anders aangeeft.

Herroepingsrecht:

Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft  u het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat u alle bestelde producten ontvangen heeft.

Tijdens deze bedenktijd dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan PMOT. Het kenbaar maken kunt u doen middels het modelformulier voor herroeping.

Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U moet het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan PMOT retourneren.

 

PMOT draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan u wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant. Producten dienen te worden teruggezonden naar: PMOT, Torenstraat 13, 9679 BN te Scheemda.

Het herroepingrecht geldt niet voor:

–   Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

–   Producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

–   Werkbanken en werktafels en speciaal bestelde artikelen die niet bij PMOT op voorraad zijn

Garantie:

PMOT garandeert geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.

U bent verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan PMOT) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan PMOT. Adresgegevens:  PMOT, Torenstraat 13, NL-9679 BN  Scheemda, email info@pmot.nl .

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan PMOT schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien klachten door PMOT gegrond worden bevonden, zal PMOT naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

De garantietermijn van PMOT komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. PMOT is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door u, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

–   u de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken

–    de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PMOT en/of op de verpakking zijn behandeld

–    de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Privacy

PMOT deelt met geen andere partijen de informatie die via uw bestelling bij ons geregistreerd is. Deze worden alleen gebruikt voor eigen gebruik bij het verwerken van uw bestelling en het maken van de rekening.